Regionalna czy transregionalna edukacja kulturalna na przykładzie muzeów

 

Badania finansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Celem projektu jest ukazanie, w jaki sposób zmienia się kultura edukacji poprzez włączanie do edukacji formalnej elementów edukacji nieformalnej korzystającej z kultury wizualizacji na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Komisja Europejska dostrzega w połączeniu edukacji formalnej z nieformalną szansę na podniesienie jakości kształcenia. Do edukacji nieformalnej można zaliczyć lekcje muzealne, które korzystają z kultury wizualnej. Zostanie zbadane, jak zmienia się w szkolnictwie podejście do kultury wizualnej oraz jaki wachlarz edukacyjny oferują instytucje szkołom. W ramach projektu zostanie przygotowany raport ukazujący relacje między muzeami jako instytucjami kultury a szkołami na wszystkich trzech poziomach edukacji na terenie województwa małopolskiego i śląskiego oraz rekomendacje dla marszałków Makroregionu Polska Południowa na temat współpracy międzywojewódzkiej, jak i strona poświęcona obserwatorium kultury w edukacji. Badania będą uzupełniane o nowe elementy kultury wizualnej i województwa.

Kierownik projektu: dr Kinga Anna Gajda

Publikacja poprojektowaKinga Anna Gajda, Aneta Pazik, Barbara Moś, Regionalna czy transregionalna edukacja kulturalna na przykładzie muzeów. Edukacja muzealna skierowana do szkół w województwie małopolskim i śląskim na przestrzeni lat (2010-2015). Raport z badań, red. Kinga Anna Gajda, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017

Publikacje powstałe w czasie trwania pojektu:

Kinga Anna Gajda, Museum as a place for glocal education, [w:] 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts: SGEM 2018: conference proceedings. Cultural studies, ethnology and folklore, literature and poetry, history of arts, contemporary arts, performing and visual arts, STEF92 Technology, Sofia 2018. 

Kinga Anna Gajda, Museum-based education as a part of school education, [w:] International Conference on New Horizons in Education, International Distance Education Conference, International Trends and Issies in Communication and Media Conference, Proceedings Book, vol. 2, red. Aytekin Isman, Ahmet Eckicumali, 2017, ISSN: 2146-7385, http://www.int-e.net/publication_folder/inte/inte_iticam_idec2017_v2.pdf

Kinga Anna Gajda, Creative methods used in Museum-Based Education in Małopolska in Poland, [w:] ICERI 2016 : 9th International Conference of Education, Research and Innovation: Seville (Spain), 14-16 November 2016: conference proceedings, red. Gómez Chova L., López Martínez A., Candel Torres I., Valencia: IATED Academy 2016

Kinga Anna Gajda,  Aktywne metody edukacji muzealnej: uczenie o niematerialnym dziedzictwie kulturowym/ Active methods of museum-based education: teaching about intangible cultural heritage, [w:] Niematerialne dziedzictwo miasta: muzealizacja, ochrona, edukacja/ Intangible heritage of the city: musealisation, preservation, education, red. Kwiecińska Magdalena, Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 2016

Raporty cząstkowe:

Kinga Anna Gajda, Edukacja muzealna skierowana do szkół jako edukacja równoległa; Aneta Pazik, Uczenie kompetencyjne w ramach edukacji muzealnej na terenie województwa małopolskiego i śląskiego

Kinga Anna Gajda, Cztery typy muzeum –  podział dokonany wedle modeli edukacji, Aneta Pazik, Strony internetowe muzeów jako narzędzie promocyjne, źródło informacji czy przestrzeń do nauki? Część I

Kinga Anna Gajda, Modele edukacji muzealnej – analiza narzędzi edukacyjnych wykorzystywanych przez pedagogikę muzealną na terenie województwa małopolskiego i śląskiego w latach 2010 – 2015