Pozytywne Miejsca Pamięci Europejskiej

 

Projekt finansowany w ramach programu Ministra „Uniwersytet Młodych Wynalazców" realizowany w ramach projektu systemowego MNiSW „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami" nr POIG.01.01.03-00-001/08 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w dniu 22 września 2009 r. (Priorytet 1.1. POIG, Poddziałanie 1.1.3.)

Celem projektu jest próba zdefiniowania, znalezienia i opisania pozytywnych miejsc pamięci europejskiej podjęta przez naukowców, studentów, licealistów oraz gimnazjalistów. W ramach projektu pozytywne miejsce pamięci będzie definiowane w ślad za Norą, także jako miejsce historiograficzne (podręczniki), geograficzne, kulturowe i ekonomiczne, wreszcie symboliczne. 

Młodzież gimnazjalna oraz ponadgimnazjalna wraz ze studentami i pod opieką nauczycieli akademickich próbuje znaleźć i scharakteryzować pozytywne miejsca pamięci. W celu umożliwienia im samodzielnego prowadzenia badań, zachęcenia ich do kreatywności, wchodzenia w dialog zostaną wykorzystane aktywne metody nauczania oraz idąc za wytycznymi Komisji Europejskiej połączone zostaną elementy edukacji formalnej z nieformalną. Wydaje się, iż istotnym elementem projektu jest skoordynowanie współpracy gimnazjalistów i licealistów ze studentami, którzy pełnią rolę peer counsellors. Celem wspólnej pracy młodzieży jest wzajemne mobilizowanie się do pracy, wymianie się dobrymi praktykami, uczenie się dialogu oraz współpracy.

Projekt jest realizowany w kilku etapach: