E-voting a partycypacja wyborcza

Projekt ma charakter badawczo-dydaktyczny. W odniesieniu do aspektu badawczego celem projektu jest zweryfikowanie, czy wprowadzenie nowych metod głosowania może stanowić czynnik pozytywnie wpływający na frekwencję wyborczą wśród młodzieży, czyli osób między 16 a 18 rokiem życia. Motywację do przeprowadzenia tego rodzaju badań stanowiły, z jednej strony, niska frekwencja wyborcza wśród młodzieży (na wszystkich szczeblach władzy – lokalnej, państwowej, europejskiej) oraz rekomendacje ekspertów z europejskich ośrodków badawczych dotyczące sposobów wzmocnienia udziału młodzieży w wyborach politycznych, a wśród których zwraca się między innymi uwagę właśnie na wprowadzenie nowych metod głosowania – jak na przykład przez Internet. Z drugiej strony, pojawia się pytanie, czy Internet może być postrzegany przez społeczeństwo jako wiarygodne i bezpieczne narzędzie głosowania, tym bardziej, że kontrowersje związane z liczeniem głosów oddanych w wyborach samorządowych w listopadzie 2014 roku mogą wpłynąć na negatywne postrzeganie elektronicznej formy głosowania.

W aspekcie dydaktycznym celem projektu jest promowanie wśród krakowskiej młodzieży pozytywnych postaw wyborczych. Wiążą się one z całym procesem podejmowania decyzji wyborczej, a nie tylko jej efektem finalnym, jakim jest wrzucenie głosu do urny. Młodzież zostanie zapoznana z funkcjonowaniem parlamentu, jego znaczeniem w kontekście sprawowania władzy przez obywateli, z działalnością partii politycznych oraz znaczeniem ich programów wyborczych. Młodzież nabędzie również w ramach projektu kompetencje w zakresie analizy partyjnych dokumentów programowych.

Projekt będzie realizowany metodą gry symulacyjnej. Oprócz wykładów, warsztatów i seminariów, młodzież będzie uczestniczyła w realizacji części projektu polegającego na symulacji wyborów. Młodzież będzie pełniła różne role w ramach projektu – liderów politycznych, strategów, specjalistów od wizerunku, dziennikarzy, członków komisji wyborczej, jak również wyborców.

Realizacja projektu składa się z 4 etapów:

1 etap: seminarium przygotowujące

2 etap: utworzenie partii politycznych, komisji wyborczej, opracowanie strategii kampanii wyborczej, media

3 etap: prowadzenie kampanii wyborczej przy wykorzystaniu tradycyjnych lub elektronicznych narzędzi, przeprowadzenie debaty wyborczej

4 etap: wybory (urna vs. komputer) oraz podsumowanie projektu