Partie polityczne, komisja wyborcza, kampania wyborcza, media

Zajęcia, które odbyły się 26.01.2015 zostały podzielone na dwie cześć. W pierwszej pracowała cała grupa wraz z Barbarą Moś - Ambasadorką Programu Dialogu Usystematyzowanego na Małopolskę i działaczką Stowarzyszenia Europe4Youth.
W programie znalazły się kwestie teoretyczne: wymiary i poziomy partycypacji, jej formy i rodzaje (ze szczególnym uwzględnieniem roli Trzeciego Sektora), jak i kwestie praktyczne związane z możliwościami partycypacji publicznej młodzieży zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i Europejskim. Podczas zajęć przeprowadzone zostały także konsultacje społeczne w ramach Programu Dialogu Usystematyzowanego (koordynowanego przez Komisję Europejską) na temat sposobów zwiększania partycypacji młodych ludzi w życiu politycznym. 
W drugiej części zostały przeprowadzone warsztaty z uczniami podzielonymi na grupy reprezentujące: partie, media i komisję wyborczą.
 
Warsztat – Komisja wyborcza 
Prowadzenie: mgr Lidia Sokołowska
Celem warsztatu było zapoznanie uczniów ze specyfiką pracy i rolą komisji wyborczych podczas różnych typów wyborów. Szczególny nacisk położono na procedurę głosowania oraz alternatywne sposoby głosowania, między innymi  e-voting. Po przedstawieniu uczniom problematyki zajęć przy użyciu metod multimedialnych, uczestnicy warsztatów – w ramach pracy metodą case study - wcieli się w obywateli fikcyjnego, demokratycznego państwa „Za-siedmioma-górami", tworząc regulamin komisji wyborczej, odpowiadający oczekiwaniom współczesnego społeczeństwa. Następnie przygotowali wstępny zarys regulaminu debaty i wyborów, które odbędą się w ramach projektu.
 
Warsztat – Media
Prowadzenie: dr Kinga Anna Gajda
Celem warsztatu było zapoznanie uczniów z zagadnieniem rodzajów i funkcjami mediów oraz mediatyzacji polityki. Uczniowie podzieli się w zespoły reprezentujące: prasę, telewizję, radio oraz media społecznościowe, omówili różnice i podobieństwa między tymi mediami oraz przygotowali strategię działania.
 
Warsztat - Partie polityczne
Prowadzenie: mgr Aneta Pazik
Warsztaty składały się z dwóch części. W pierwszej z nich uczestnicy pracowali nad dokumentami strategicznymi partii politycznych podejmując rozmowę na temat czynników determinujących konstrukcję ich założeń programowych. Zwrócono także uwagę na grupy odbiorców, do których kierowane były dokumenty. W kolejnej części warsztatów, uczestnicy zostali podzieleni na grupy odpowiadające profilom partii politycznych. Ich zadaniem było wymyślenie nazwy partii, a także przygotowanie najważniejszych punktów stanowiących program ich partii tworzony w oparciu o problemy występujące w ich szkole.