Spis naszych publikacji

 

 • Kinga Anna Gajda, Jak uczyć praw człowieka „Hejnał oświatowy” nr 10/156 2016. 

 • Kinga Anna Gajda, Codzienność (międzykulturowej) edukacji/ The Everyday Life of (Intercultural) Education, „Refleksje. Zachodniopomorski Dwumiesięcznik Oświatowy / Refleksje. The West Pomeranian Educational Bimonthly, nr 5 2016, EDUKACJA WIELOKULTUROWA / MULTICULTURAL EDUCATION

 • Kinga Anna Gajda, Aneta Pazik, Gra symulacyjna, „Hejnał oświatowy" nr 8-9/155 2016.

 • Kinga Anna Gajda, Konkursu „Wielokulturowe dziedzictwo mojego regionu" już za nami?, „Hejnał oświatowy" nr 8-9/155 2016.

 •  Kinga Anna Gajda, Nauczanie modułowe - plusy i minusy, „Hejnał Oświatowy" nr 6-7/154, 2016

 •  Kinga Anna Gajda, Social Task of University -€“ Intercultural Teaching, [w:] W poszukiwaniu uniwersytetu idealnego, red. Tadeusz Wawak, Jan F. Jacko, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2016.

 •  Katarzyna Suszkiewicz, Uniwersytecka klasa kompetencji międzykulturowych. Moduł dotyczący relacji w społeczeństwie. Część 1- Jednostka vs. grupa, "Hejnał Oświatowy" nr5/153 2016

 •  Kinga Anna Gajda, Tourism as space of intercultural education, "Podróżnik Historycznych", t.1, 2016

 •  Kinga Anna Gajda, Uniwersytecka klasa kompetencji międzykulturowych jako przykład edukacji międzykulturowej, „Hejnał Oświatowy" nr 3/151, 2016

 •  Kinga Anna Gada, The Declarative Trans-cultural Identity of European Adolescents - an Analysis of Texts Published in Trait d'Union, „Politeja. Quo Vadis Europo?", red. D. Niedźwiedzki, J. Orzechowska – Wacławska, nr 37/2015. (95-106)

 •  Kinga Anna Gajda, Youth as active citizen in European Union, [w:] Les Citoyens et L'intégration Européenne, red. de Radovan Gura, Gilles Rouet, Paris: L'Harmattan 2016, ISBN : 978-2-343-08561-6

 •  Kinga Anna Gajda, Gra miejska jako metoda nauczania o pamięci/ City game as a teaching method of memory [w:] Pozytywne Miejsca Pamięci Europejskiej, red. Kinga Anna Gajda, Aneta Pazik, Kraków: Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego 2015/ Positive Places of European Memory, ed. Kinga Anna Gajda, Monika Eriksen, Kraków: Institute of European Studies at Jagiellonian University 2015 (978-83-938406-5-6).

 •  Monica Eriksen , Kinga Anna Gajda (2015), University School Partnership in the Framework of Informal Education, in Barbara Cozza, Patrick Blessinger (ed.) University Partnerships for Community and School System Development (Innovations in Higher EducationTeaching and Learning, Volume 5, Emerald Group Publishing Limited, pp.23 – 40.

 •  Kinga Anna Gajda, Aneta Pazik, Kreatywność i przedsiębiorczość w edukacji [w:] Zdzisław Krudzielski architekt jaworzniańskiej rzeczywistości, red. Kinga Anna Gajda, Aneta Pazik, Kraków: Instytut Europeistyki UJ 2015, ISBN: 978-83-938406-4-9 (s. 6-32).

 •  Kinga Anna Gajda, Aneta Pazik, Simulation as a Model of Political Participation Teaching, [w:] END 2015, International Conference on Education and New Developments, Proceedings, ed. Mafaldo Carmo, World Institute for Advanced Research and Science, WIARS, Lisbon 2015, s. 319-324, ISBN: 978-989-993889-2-2

 •  Kinga Anna Gajda, Katarzyna Suszkiewicz, Uczenie praw człowieka jako wyzwanie dla edukacji – metoda ścieżki, [w:] Edukacja XXI wieku. Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku, red. Natalia Majchrzak, Andrzej Zduniak, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa 2014, s. 161-173.

 •  Kinga, Anna Gajda, Pedagogika muzealna, [w:] Muzeum w świetle reflektorów (muzeum bez barier, muzeum bez granic, muzeum bez ścian), red. Teresa Rygiel, Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 2014.

 •  Kinga Anna Gajda, Nauczanie nieformalne – wytyczne unijne i próba implementacji, [w:] Nieformalna Droga Rozwoju, czyli o kompetencjach zdobytych przez edukacje nieformalną, red. Kinga Anna Gajda, Kraków: Stowarzyszenia Europe4Youth, 2014. (ISBN: 978-83-935830-2-8).

 •  Monika Eriksen, European Common Security and Defense Policy: The Case of Visegrad, [w:] Joint Second Cycle Degree in International Relations: Europe in the Visegrad Perspective . On-line Reader, ed. Grzegorz Pożarlik, Kraków 2014.

 •  Kinga Anna Gajda, The cultural dimensions and differences inside the Visegrad Group , [w:] Joint Second Cycle Degree in International Relations: Europe in the Visegrad Perspective . On-line Reader, ed. Grzegorz Pożarlik, Kraków 2014.

 •  Kinga Anna Gajda, Transwersalna sztuka w transkulturowej rzeczywistości i możliwości jej wykorzystania, "Gentes&Nationes. Studia z zakresu praw międzynarodowych", zeszyt 1/2013, Bielsko-Biała

 •  Bożena Cudak, Kinga Anna Gajda, Idea patronackiej klasy kompetencji międzykulturowych, [w:] „Język Polski w Liceum. Zeszyty Kieleckie" nr 2 2012/2013.

 •  Kinga Gajda, Wymiary kulturowe w polskiej szkole, „Język polski w szkole IV-VI. Zeszyty Kieleckie" nr 1 2013/2014.

 •  Marinel Gerritsen, Jak umożliwić uczniom/studentom poznanie ich kompetencji kulturowych i międzykulturowych, tłum. Kinga Anna Gajda, [w:] „Język Polski w Liceum. Zeszyty Kieleckie" nr 1 2012/2013.

 •  Marinel Gerritsen, Podnoszenie świadomości międzykulturowej studentów, tłum. Kinga Anna Gajda, [w:] „Język Polski w Liceum. Zeszyty Kieleckie" nr 3 2012/2013.

 •  Kinga Anna Gajda, O roli wrażliwości kulturowej w nawiązywaniu współpracy z przedstawicielami innych kręgów kulturowych niż europejski, [w:] Akademia Samorządowej Współpracy Międzynarodowej. Poradni, red. Aneta Godynia, Anna Góral, Anna Rychły-Mierzwa, Bartosz Lipszyc, Kraków: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolskich, Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP 2013 (Publikacja powstała w ramach projektu „Akademia Samorządowej Współpracy Międzynarodowej – Oddolna dyplomacja ekonomiczna. Diagnoza potrzeb – Zalecenia- Szkolenia – Dobre praktyki" realizowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

 •  Outgoing Seminar In Dachau Memorial Site. Teaching and Academic Materials / Die Studienreise zur Gedenkstätte in Dachau. Forschungs und Lehrmaterialien / Podróż do Miejsca Pamięci Dachau. Materiały naukowo-dydaktyczne, ed. Kinga Anna Gajda, Aneta Pazik, Kraków: Instytut Europeistyki UJ 2013, ISBN: 978-83-938406-0-1. (tutaj teksty m.in.: Kinga Anna Gajda, Aneta Pazik, Katarzyna Suszkiewicz).

 •  Kinga Anna Gajda, Katarzyna Suszkiewicz, Nauczanie modułowe jako metodyka edukacji międzykulturowej na przykładzie uniwersyteckiej klasy kompetencji międzykulturowych, [w:] Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań, red. Edyta Slachcińska, Helena Marek, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa 2014.

 •  Kinga Anna Gajda, Aneta Pazik, Projekt – jak kształtować nową pamięć zbiorową, „Język polski w liceum. Zeszyty Kieleckie" nr 4 2013/2014.

 •  Podręcznik dla I uniwersyteckiej klasy kompetencji międzykulturowej, red. Kinga Anna Gajda, Kraków: Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego 2014 (ISBN: 978-83-938406-1-8).

 •  Kinga Anna Gajda, Aneta Pazik, Outgoing Seminar as Project Based Teaching of Intercultural Competence – a Description of the Results of the Project ‘Study trip to Concentration Camp Memorial Site and Youth Encounter S', "Procedia - Social and Behavioral Sciences", 143 (2014).

Fot. Abhi Sharma pobrane z Flickr na licencji CC BY 2.0