Lekcje muzealne

» Muzeum Sztuki Współczesnej (MOCAK)

Uczniowie klasy kompetencji międzykulturowych podczas zajęć w MOCAK-u w Krakowie prowadzonych przez doktorantkę IE UJ mają możliwość zapoznać się z dziedzictwem kulturowym oraz poznać sztukę współczesną podejmującą wątek pamięci, kultury, wielokulturowości. Szczególny nacisk kładziony jest na zapoznanie się ze sztuką europejską oraz ze społeczno-politycznym obrazem współczesnego świata i jego problemów tworzonym przez malarzy, fotografików, performerów.  Podczas zajęć uczniowie uczą się deifniować konkretne terminy z zakresu socjologii, filozofii, kulturoznawsta oraz historii sztuki a także analizy i intepretacji dzieł sztuki.

30 WYSTAWA RADY EUROPY. POTRZEBA WOLNOŚCI. SZTUKA EUROPEJSKA PO 1945 ROKU - grudzień 2013

Młodzież miała okazję zobaczyć stałe zbiory, czyli prace takich artystów, jak choćby  Mirosław Bałka, Rafał Bujnowski, Stanisław Dróżdż, Zofia Kulik, Natalia LL oraz kilka wystaw czasowych między innymi: "Potrzeba wolności. Sztuka europejska po 1945 roku"  (wzięło w niej udział 47 artystów z różnych krajów); "Good boy" austriackiego artysty Erwina Wurma czy "Jej włosy" Krystyny Piotrowskiej.

Celem wizyty było nauczenie uczniów analizy dzieł sztuki reprezentujących różne nurty i kraje pochodzenia Autorów, a także poruszających zagadnienia polityczne i kulturowe, oraz odczytywania kodów współczesnej sztuki. Zestawienie poszczególnych wypowiedzi artystycznych pozwoliło na obserwację reakcji artystów na frapujące społeczeństwa tematy.  Sztuka bowiem, by zostać odczytaną, wymaga od odbiorcy pewnego przygotowania i umiejętności odcyfrowania języka, jakim się posługuje. Warto jednak zaznaczyć, że nie ma jednej, słusznej interpretacji, czasem wskazane jest włączenie do procesu analizy dzieła odrobiny humoru. Młodzież miała możliwość zadawania pytań dotyczących oglądanych obiektów i kontekstów, w jakich powstawały.

Zajęcia poprowadziła: mgr Małgorzata Chęcińska-Głazik

W zajęciach wzięli udział uczniowie 3 klasy kompetencji międzykulturowej.

Fot. Krescenty Głazik

Galeria zdjęć

» Muzeum Historyczne Miasta Krakowa - Kamienica Hipolitów

Uczniowie klasy kompetencji międzykulturowych mogą korzystać z gościnności Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Podczas lekcji muzealnej poznają artystyczną spuściznę Europy oraz podejmują temat wielokulturowości.
 
PUSTE POLA W REŻYSERII JÓZEFA SZAJNY. PLASTYCZNOŚĆ SPEKTAKLU, REFLEKSJE, KONTEKSTY - grudzień 2013 i styczeń 2014
 
Celem tego wydarzenia było odkrycie, że język plastyki Szajny jest formą symbolicznego i poetyckiego przekazu skomplikowanych treści historii, w tym wypadku Holokaustu. Uczniowie zapoznali się z różnorodnymi aspektami II wojny światowej, będącej punktem odniesienia w twórczości artysty, w jego refleksji o współczesności i o przyszłości. Dodatkowo warsztaty miały na celu uwrażliwienie na sam temat wojny, spostrzeżenie skomplikowanego odbioru treści z nią związanych.
 

Przed samą lekcją uczniowie zaznajomili  się z biografią artysty. Następnie znaleźli się w przestrzeni wystawy, która obejmowała twórczość Szajny i Krystyny Skuszanki oraz Jerzego Krasowskiego w Teatrze Ludowym w Krakowie w latach 1955-1966. Co 1-2 min. byli kierowani do sali z obiektem dotyczącym lekcji.

W lekcji muzealnej wzięli udział uczniowie 2 i 3 patronackiej klasy kompetencji międzykulturowej

Fot. Kinga Anna Gajda
 

» Międzynarodowe Centrum Kultury (MCK)

W ramach współpracy z  Międzynarodowym Centrum Kultury uczniowie klas kompetencji oraz studenci zapoznają się z misją i strategią działania instytucji pod kątem ochrony dziedzictwa wielokulturowego w Europie Środkowej. Uczestnicy poznają publikacje wydawnictwa MCK dotykające problemu wielokulturowości, a także mają okazję zapoznać się z projektami MCK. Uczestniczą w lekcjach muzealnych oraz seminariach.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymują broszury informacyjne dotyczące wystawy oraz zaproszenie do odwiedzania MCK zarówno w czasie następnych wydarzeń edukacyjnych, jak i indywidualnie €“ w ramach korzystania z biblioteki, uczestnictwa w wykładach i wystawach.

MIT GALICJI - październik 2014

W ramach warsztatów i zwiedzania wystawy pt.: "Mit Galicji" uczniowie i studenci mieli możliwość zaznajomienia się z wielokulturowością  Galicji. Poznali Galicję jako region złożony pod względem etnicznym, kulturowym, religijnym i językowym. Wzięli udział w czterech opowieściach: ukraińskiej, żydowskiej, austriackiej i polskiej, zapoznali się ze zjawiskiem nędzy galicyjskiej, postępem (boomem naftowym, budową kolei), rozwojem miast i turystyki a także historią Galicji. Poznali Kraków jako centrum życia narodowego i ośrodek kulturalny. Zrozumieli, że dzisiejsza Galicja to miejsce mityczne i przestrzeń wyobrażona, ale także symbol wielonarodowego porozumienia i zgodnej koegzystencji wielu kultur a dzisiaj to również granica Schengen i UE. Ekspozycja ta  to próba analizy znaczenia „mitu Galicji" w kontekście historycznych oraz współczesnych uwarunkowań, jakie generuje geopolityczny i kulturowy krajobraz Europy Środkowej. Wskrzeszanie historycznych mitów i poszukiwanie „utraconych światów" nieodmiennie towarzyszy procesom transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej. Warsztaty miały na celu wzmocnienie rozumienia wspólnoty losów kulturowych w regionu oraz rozumienie podstaw różniących się tożsamości w dzisiejszym świecie.
 
W warsztatach wzięli udział uczniowie 3 klas kompetencji oraz studenci IE UJ.
 
 

VACLAV HAVEL NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI - czerwiec 2014

Podczas warsztatów uczniowie mieli okazję poznać sylwetkę wybitnego polityka, działacza antykomunistycznego, dziewiątego i ostatniego prezydenta Czechosłowacji i pierwszego prezydenta Czech, a ponadto pisarza i dramatopisarza. Havel sam o sobie mówił: "Jestem tym, kogo chyba można nazwać intelektualistą, zarazem jednak zrządzeniem losu znalazłem się – i to właściwie z dnia na dzień – w świecie nazywanym wielką polityką" (przemówienie z okazji wręczenia Nagrody Sonninga, 1991 roku). Havel w ciekawy i efektywny sposób łączył swoje zainteresowania sztuką, kulturą z polityką. Zajęcia w MCK polegały na oprowadzeniu uczniów po wystawie fotografii o Vaclavie Havlu zatytułowanej „Vaclav Havel na wyciągnięcie ręki". Autorem zdjęć był Oldřich Škácha, który towarzyszył Havlowi przez ponad 30 lat, a zebrany przez niego materiał złożył się na unikalny portret wybitnej osobowości. Na zajęciach prowadzący starał się jak najbardziej włączyć uczniów do dialogu poprzez zadawanie dużej ilości pytań. Kolejny etap zwiedzania stanowiły warsztaty nawiązujące do wystawy, które zawierały zadania dot. osób i pojęć, które przetoczyły się w trakcie oprowadzania. Ostatnie zadanie polegało na interpretacji wybranego kaligramu Vaclava Havla.
 
W lekcji muzealnej i zwiedzaniu wzięli udział uczniowie 1 i 2 uniwersyteckiej klasy kompetencji międzykulturowej oraz studenci IE UJ.
 

PAMIĘĆ. REJESTRY I TERYTORIA - marzec 2014

Po zwiedzeniu budynku uczniowie zostali zaproszeni do obejrzenia wystawy „Pamięć. Rejestry i terytoria" prezentowanej w Galerii MCK. Wraz z przewodnikiem młodzież próbowała odpowiedzieć na pytanie o rolę pamięci indywidualnej artystów w kontekście historii ostatnich dekad.

W lekcji muzealnej i zwiedzaniu wzięli udział uczniowie 1 i 2 patronackiej klasy kompetencji oraz studenci specjalności niemcoznawczej Instytutu Europeistyki.

Fot. Monika Eriksen, Lidia Sokołowska.

Galeria zdjęć