Metoda nauczania modułowego jako metodyka edukacji międzykulturowej

Nauczanie modułowe w Polsce kojarzone jest zazwyczaj z modułowym programem nauczania dla zawodu.  Natomiast moduł rozumiany jest jako samodzielna programowa jednostka dydaktyczna, złożona z pomniejszych całości, obejmujących logiczny i możliwy do wykonania wycinek pracy, których cele i wyodrębnione elementy zintegrowane tematycznie z różnymi dziedzinami nauki oraz treści kształcenia sformułowane są w sposób jednoznaczny i mierzalny, wyrażają umiejętności intelektualne, czyli poznawcze, merytoryczne oraz emocjonalne.

Celem projektu jest przeszczepienie modułowego modelu nauczania  do aktywnego nauczania kompetencji międzykulturowych. W tym celu inspirowano się poglądami takich teoretyków, jak: John Dewey, Georg Kerschensteiner, Maria Montesori, Burrhus Frederic Skinner, Fred Keller, Benjamin Bloom, Tadeusz Tomaszewski. System modułowego nauczania został zastosowany w pracy z uczniami uniwersyteckiej klasy kompetencji międzykulturowych.

Moduły, wedle których pracują uczniowie, to tematy związane z kompetencjami międzykulturowymi, tolerancją i dyskryminacją, tożsamością oraz kulturą. Poza wykładami i ćwiczeniami lub w ramach nich uczniowie uczestniczą w projektach naukowych, piszą aplikacje umożliwiające im uzyskanie środków na prowadzenie własnych badań, spotykają się z osobami wykonującymi zawody, w których istotne są kompetencje międzykulturowe.

Istotnym elementem nauczania modułowego jest potraktowanie nauki jako procesu polegającego na stopniowym dochodzeniu do wiedzy opartej nie tylko na teoretycznej znajomości faktów, ale także na umiejętności szukania tych faktów, jak i analizowaniu ich, interpretowaniu i snucia własnych refleksji w oparciu o nie. Samodzielna analiza i rozwiązywanie problemów badawczych pozwala również na werbalizowanie własnych poglądów i idei. Uczy logicznego myślenia, prezentowania swoich poglądów i argumentowania ich. W ten sposób uczeń nie tylko zdobywa wiedzę, ale także umiejętności praktyczne.

Kształcenie modułowe to aktywizująca metoda nauczania skuteczniejsza od tradycyjnych, podawczych metod. Jego niebywałą zaletą jest łączenie teorii z praktyką, wiadomości z konkretnymi umiejętnościami. Dopiero taka forma nauczania pozwala uczniowi na efektywne wykorzystywanie jego wiedzy oraz rozwijanie jego kompetencji. Ponadto pobudza wyobraźnię, kreatywne myślenie, postawę otwartości, podejmowania decyzji. W ramach nauczania modułowego najważniejszy jest proces uczenia się studenta, który jest istotniejszy niż proces uczenia go.

Koordynatorki projektu:

dr Kinga Anna Gajda
mgr Katarzyna Suszkiewicz

Cząstkowe rezultaty badań zostały przedstawione na konferencjach:

  •  XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja XXI wieku", Zakopane 23-25 października 2013 r.
  •  4th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, 27-29 October 2013, University of Barcelona, Barcelona – Spain

oraz zostały zawarte w artykule:

Kinga Anna Gajda, Katarzyna Suszkiewicz, Nauczanie modułowe jako metodyka edukacji międzykulturowej na przykładzie uniwersyteckiej klasy kompetencji międzykulturowych, [w:] Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań, red. Edyta Slachcińska, Helena Marek, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa 2014. 

Fot. Nick Benjaminsz pobrane z Google.pl na licencji CC BY 2.0