Odkrywcy dziedzictwa lokalnego

Projekt realizowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Uniwersytet Młodego Odkrywcy" ustanowionego Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 sierpnia 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” (M. P. z 2016 r. poz. 871).

Celem ogólnym projektu Odkrywcy dziedzictwa lokalnego jest popularyzacja nauki i badań naukowych wśród młodzieży szkolnej służących pobudzeniu ciekawości poznawczej uczniów II etapu edukacji poprzez stymulowanie ich intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju a także inspirowanie ich do twórczego myślenia, rozwijania zainteresowań i pasji, podniesienia ich kompetencji twardych i miękkich oraz integracji z lokalną społecznością z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w aspekcie edukacji kulturalnej. Celem szczegółowym projektu jest zainteresowanie uczniów ich lokalnym dziedzictwem materialnym i niematerialnym, zaproszenie ich do samodzielnego zgłębienia i zbadania tego tematu. W tym celu zostaną wykorzystane metody i narzędzia dydaktyczne charakterystyczne dla edukacji formalnej i pozaformalnej. Uwzględniony zostanie całokształt wpływu na ucznia – poprzez wdrażanie go w tajniki wiedzy, umożliwianie grupowej pracy twórczej i zachęcanie go obcowania z materiałem źródłowym oraz przestrzenią  jego miasta/miasteczka czy wsi – społecznością lokalną. Holistyczność podejścia gwarantuje skupienie się na zrozumieniu przez ucznia świata go otaczającego, zachodzących w nim zmian oraz otaczającego go dziedzictwa kulturowego. 

Uczestnicy

Seminaria merytoryczne i metodologiczne

Ścieżka tematyczna

Wspólne badanie dziedzictwa

Spotkania podsumowujące

Publikacja i efekty projektu