Kompetentni Uczniowie

 
 
Projekt Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Europeistyki, POWR.03.01.00-00-C064/16, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”, w programie Ścieżki Kopernika 2.0)
 
 
Celem projektu Kompetentni uczniowie jest podniesienie kompetencji uczniów szkół średnich w zakresie 
komunikowania się i współpracy
myślenia krytycznego i kreatywnego 
rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego 
w ramach nauk społeczno-humanistycznych poprzez objęcie uczestników projektu działaniami dydaktycznymi – zajęciami modułowymi wykorzystującymi innowacyjne, aktywne metody nauczania.
 
Projekt realizowany jest w trzech modułach
 
Komunikuj komunikatywnie – rozwój kompetencji komunikacyjnych i myślenia krytycznego
Piramida współpracy - rozwój kompetencji współpracy i rozwiązywania problemów
Kreatywne metody upamiętniania historii lokalnej – rozwój kompetencji kreatywności i działania innowacyjnego
 
Partnerzy projektu:
 
  
 
Data opublikowania: 16.06.2017
Osoba publikująca: Kinga Gajda