INFORMACJE OGÓLNE

 

Projekt realizowany jest przez:

Międzynarodowy  Dom  Spotkań  Młodzieży  w  Oświęcimiu

Fundację Dolnosaksońskich Miejsc Pamięci/Miejsce Pamięci Bergen -Belsen

Międzynarodową  Organizację  Pozarządową Foundation for Freedom

 

Program obejmuje10 seminariów online zaplanowanych oraz seminarium  przygotowawcze.

 

Pracom projektowym towarzyszy pytanie: jaką rolę odgrywają historie rodzinne w budowaniu narodowej i transnarodowej kultury pamięci? W centrum uwagi znaje się okres drugiej wojny światowej, Holokaustu, narodowego  socjalizmu i stalinizmu  oraz  wczesne lata powojenne. Praca odbywa się w oparciu o źródła, rozmowy  ze  świadkami  historii,  zajęcia  praktyczne  z  zakresu przygotowania,  prowadzenia  i  opracowania  wywiadów  ze  świadkami historii  oraz  członkami własnych  rodzin.

 

Strona  internetowa  projektu: www.dialogue-of-generations.org

 

Projekt finansowany jest ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) w ramach programu grantowego „Zachować Pamięć”.

 

Opieka merytoryczna nad studentami: dr hab. Kinga Anna Gajda

 

SEMINARIUM PRZYGOTOWAWCZE

W Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu rozpoczęła się realizacja projektu  Historia zaczyna się w rodzinie - dialog pokoleń. Mimo że projekt będzie w większości realizowany on-line, udało się go rozpocząć w polskiej grupie offline. Uczestnicy zwiedzili Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau. Jedna grupa uczestniczyła w warsztatach w Centrum Żydowskim i tam przeprowadzała kwerendę i wywiady na temat historii żydowskich, druga  w Centrum Romskim poznawała pamięć o wojnie i zagładzie z perspektywy polsko – romskiej. Ponadto studenci uczestniczyli w wprowadzeniu do projektu przygotowanym przez Elżbietę Pasternak oraz wprowadzeniu do zagadnienia historii i pamięci mówionej prowadzonym przez dr hab. Kingę Annę Gajdę.

 

SEMINARIA ON-LINE

 

1. Seminarium wprowadzające: zapoznanie się grupy, prezentacja oczekiwań

2. Narodowy socjalizm, stalinizm, II wojna światowa: kultury pamięci i polityka historyczna na Ukrainie, w Polsce i w Niemczech

3. opracowanie osi czasu zawierającej wydarzenia historyczne osadzone w pamięci rodzinnej i narodowej z perspektywy polskiej, ukraińskiej i niemieckiej

4. Wgląd w historię Bergen-Belsen - poznanie Miejsca Pamięci - historie rodzinne

5. Oral history jako metoda badania historii

6. Poznanie miejsc pamięci we Lwowie - historie rodzinne

7. Wgląd w historię Auschwitz i miasta Oświęcim - historie rodzinne

8. Możliwści, kryteria i granice prezentowania historii mówionej i prywatnej historii rodzinnej z wykorzytsaniem portali online i mediów społecznościowych

9. Krytyczne obchodzenie się z tematem "prawdy"w kontekście historycznym i                                                          współczesnym

 

20 października 2020 roku studentki z WSMiP UJ poprowadził warsztaty online na temat historii Auschwitz i miasta Oświęcim. Podczas zajęć studentki wprowadziły uczestników projektu w historię przedwojennego Oświęcimia, operając się na wspomnieniach jego żydowskich mieszkańców. W tym celu sięgnęły po historyczne fotografie orazrelację Ocalałej, pani Zofii Posmysz. Następnie przedstawił fragment filmu Szrajberka z Auschwitz. Potem w grupach moderowały dyskujsę inspirowaną wybranymi dokumentami. Na końcu podzieły się z zebranymi "obrazami w głowie", które zabrały ze sobą ze spotkania przygotowawczego w Oświęcimiu.

 

SEMINARIUM PODSUMOWUJĄCE

12 grudnia uczestnicy zaprezentowali efekty projektu - wywiady audio i video przeprowadzone ze świadkami historii. Prace studentów można obejrzeć na stronie projektu: https://www.dialogue-of-generations.org/en_US/pro-proekt/.

 

 

Relacja fotograficzna: